นาง ปาลิตา โตศรีสวัสดิ์เกษม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]