นาย เจนวุฒิ ปาณชู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]