นางสาว ศุภลักษณ์ ปั้นทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]