นางสาว ศรีสกุล ปัณฑวนันท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแ […]