นางสาว อมรรัตน์ ปะสุตะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิ […]