นาย ปวริศร์ เลิศวาสนา ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบริ […]