นางสาว อัญชลี ปลื้มบำเรอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]