นางสาว สุพัตรา ปลื้มจิตต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]