นาย ปรเมศ วงษ์ศรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหก […]