นาย ปรเมศวร์ กาวี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชาชีพคร […]