นาย ธนศักดิ์ ปรเมศวร์โยธิน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ […]