นางสาว กนก บูรณะวงศ์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส […]