นางสาว เขมจิรา บุญโปรด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]