นาย เฉลิมชัย บำรุงฤทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]