นาย นิรุตต์ บาการี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรม […]