นางสาว พลอย บัวเย็น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหาร […]