นางสาว พัชรี บัวศร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-การจั […]