นาย กำพล บรรทัดพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]