นางสาว เกตุศรินทร์ นุ่มสิน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ […]