นางสาว พนิดา นุรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]