นางสาว วาสิตา นิ่มกำเหนิด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]