นาย นิอิสกันตัร ซีอูเซ็ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิ […]