นาย นิอับดุลเลาะ เจ๊ะเละ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิ […]