นางสาว  นิรุบล   อำมา  ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบร […]