นางสาว ชลดา นิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]