นาย สุพจน์ นิพัทธานน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]