นางสาว กนกวรรณ นิพขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม ระ […]