นางสาว นิตยภัทร ชมทอง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่ […]