นางสาว นาทวรรณ ริมผดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทค […]