นางสาว นาฐวิยา ตราชู คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]