นางสาว นาฎธิดา ศรีจำปา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]