นาย นาซือรี อาลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมเค […]