นางสาว พเยีย นาคเกิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]