นางสาว วิภาวี นะยะเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชา […]