นาย เอกชัย นวลศรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การสื่อส […]