นางสาว จันจิรา นกอักษร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้ […]