นาย ธีรพัฒน์ จี้อาทิตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]