นาย ธนโชติ แสนทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมไ […]