นางสาว เบญญาภา ธนาวิชิตฤกษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอ […]