นางสาว เปรมฤทัย ทุ่นใจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]