นางสาว ปวีณา ทุมะโย คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การสื่ […]