นาย ทีปวัต แทนคำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]