นางสาว กรรณิการ์ ทิมา คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-กา […]