นางสาว ทิพสุคนธ์ แก้วนุ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก […]