นาย ณัฐวัตร ทิพสิงห์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]