นางสาว สโรชินี ทิพย์รักษา คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที […]