นางสาว ศิรประภา ทิพย์กาวี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก […]