นางสาว อัมพิกา ทาใหญ๋ ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบริ […]