นาย ศักดิ์ดา ทาเที่ยง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่ […]