นาย ทาธฤษ แก้วพิชัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อุตสา […]